menu
hu / en

Alapszabály

CHAÎNE DES RÔTISSEURS”

Baráti Asztal Társaság

ALAPSZABÁLYA

A „CHAÎNE DES RÔTISSEURS” MAGYARORSZÁGI GASZTRONÓMIAI EGYESÜLET 1990. január 2-án, a 6.Pk.60907/2. számú Fővárosi Bírósági végzés alapján, 797. sorszám alatt került nyilvántartásba, az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján.

A társadalmi szervezet változatlan jogi formában működik tovább, de neve az alábbiak szerint megváltozik.  Az új Alapszabálynak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek megfelelő Közgyűlés által 2014. október 11-én elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege az alábbi:

1.    Az Egyesület neve:

      magyarul: „CHAÎNE DES RÔTISSEURS” Baráti Asztal Társaság (a továbbiakban: „Egyesület”)

      magyarul röviden: Chaine Egyesület

      franciául: Chaîne des Rôtisseurs - Bailliage National de Hongrie

      angolul:  Chaîne des Rôtisseurs, Hungary

      Az Egyesület jogi személy, amely kulturális tevékenység folytatására (különös tekintettel a magas szintű étkezési kultúra ismertetésére és fejlesztésére) jött létre.

2.    Az Egyesület székhelye:

      1054 Budapest, Szabadság tér 7. (Bank Center)

3.    Az Egyesület célkitűzései, tevékenysége:

      A „Chaîne des Rôtisseurs” néven Franciaországban bejegyzett Világszervezet (a továbbiakban: „Világszervezet”) több mint 70 országban fejti ki tevékenységét az étkezési kultúra hagyományainak széles körben történő megismertetésére, nagy gondot fordítva az elkészítésre és tálalásra, továbbá a felszolgált borok minőségére.

      Az Egyesület az 1248-ban Franciaországban alapított, 1950-ben újjáalakult, párizsi székhelyű Világszervezet Magyarországon bejegyzett teljes jogú, kizárólagos tagja.

      Az Egyesület tagjai a rendszeres, különböző helyszíneken (Magyarországon és külföldön) történő baráti összejöveteleik alkalmával a korábbi hagyományokat követve, a vendéglátás kiemelkedő szintjét, professzionális mestereinek munkáját, a magas színvonalú étkezési kultúrát, az alkalmanként összeállított különleges menüsorokat, a fogásokhoz illő borokat élvezik és értékelik.   

      Az összejövetelek, a kirándulások, és a társszervezetek tagjaival történő rendezvények kiváló alkalmat nyújtanak egymás megismerésére, új társasági, baráti kapcsolatok kialakítására.

      Az Egyesület külföldi utazásokat szervez a társszervezetekkel történő kapcsolatok felvétele és ápolása céljából, egyúttal tagjainak bemutatva a külföldi vendéglátást, ezen belül a konyhaművészetet és a borászatot.

      Az Egyesület kiemelten támogatja a konyhaművészet jövő generációjának nemzetközi szinten történő megjelenését az évente megrendezésre kerülő Chaine házak ifjú szakácsai versenyén és nagy hangsúlyt fektet a hazai győztes nemzetközi megmérettetésre történő felkészítésére.

      Az Egyesület tevékenysége összhangban van a Világszervezet Alapszabályával, ezért az itt nem szabályozott témák esetében a Világszervezet Alapszabályának rendelkezései az irányadók, feltéve, hogy azok az előírások nem ellentétesek a hatályos magyar jogszabályokkal.

4.    Az Egyesület tagjai:

Az Egyesület tagsági köre amatőr és professzionális tagokból áll, akik elkötelezett hívei az igényes, a tradíciókat megtartó, de akár merésznek tűnő, innovatív újításokat is felvállaló, magas szintű hazai és nemzetközi konyhaművészetnek, valamint borászatnak.

Az Egyesület professzionális tagjai főfoglalkozásszerűen a vendéglátás alábbi területein, különböző szinteken és formában (tulajdonos, vezető, alkalmazott) tevékenykednek:

-       szállodák és azok éttermei,

-       éttermek,

-       borászat.

Az Egyesület tagjainak csoportosítását (amatőr és professzionális) és azon belüli felosztását, rangjait, továbbá az azokhoz tartozó szalagokat, láncokat és jelvényeket a Világszervezet mindenkor érvényes Alapszabálya határozza meg.

A tagok a Világszervezet által évente kiadásra kerülő nemzetközi tagsági igazolvánnyal rendelkeznek; ezen igazolvány tulajdonlásával szereznek jogot a Világszervezet Alapszabályában meghatározott jogok gyakorlására.

5.    Pártoló tagság és Együttműködő partner:

Az Egyesület lehetőséget biztosít magyar, vagy külföldi természetes, vagy jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezetek számára, hogy az Egyesület munkájában a Pártoló tagként, vagy Együttműködő partnerként vegyenek részt, amely részvétel nem eredményez tagságot az Egyesületben és nem jelenti az Egyesületen keresztül a Világszervezetbe történő felvételt. A pártoló tagsági és az együttműködő partneri részvétel feltétele, hogy a jelentkezők elfogadják az Egyesület célkitűzéseit, valamint az Egyesület és a Világszervezet Alapszabályában foglaltakat. A Pártoló tagok és az Együttműködő partnerek segítséget nyújtanak az Egyesület célkitűzéseinek megvalósításához.

Jogai:

Részt vehet az Egyesület belföldön, vagy külföldön szervezett rendezvényein, de címre, rangra, Chaine táblára nem tarthat igényt.

Kötelezettségei:

Az Egyesülettel írásban, külön megállapodott feltételek szerint, melynek része a pártolói díjról szóló megállapodás.

6.    Tagsági viszony keletkezése; Tagfelvételi eljárás:

A jelentkező az alábbi tagfelvételi eljárás alapján nyerhet felvételt az Egyesületbe, amely  felvételi  kérelemről az Elnökség jogosult dönteni.

A jelentkező ez Egyesület honlapjáról (www.chaine.hu) töltheti le a felvételi kérelmet, amelyben nyilatkozik arról, hogy az Egyesület magyar és a Világszervezet angol nyelvű Alapszabályát (melyek a www.chaine.huhonlapon hozzáférhetők) magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A felvételi kérelemhez két Egyesületi tag ajánlása szükséges. Az Egyesület tagja kizárólag olyan természetes személy lehet, aki a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva.

A jelentkező az ajánlók aláírásával ellátott felvételi kérelmét levél formájában az Egyesület Központi Irodájába 1054 Budapest, Szabadság tér 7. (Bank Center) juttatja el elektronikusan, vagy papír alapon.

A fent leírt formai és tartalmi követelményeknek megfelelő felvételi kérelem az Elnökség határozatát követően kerül felterjesztésre a Világszervezet Központjához, jóváhagyás céljából.

A jelentkező az Egyesületbe történő felvételi kérelme elfogadásáról az általában kétévente történő avatást megelőzően írásos értesítést kap az Egyesülettől. Ezt követően a jelentkező az Egyesület Közgyűlése által meghatározott felvételi díjat, mely magában foglalja az aktuális naptári évre szóló tagdíjat is, a beiktatási értesítésben feltüntetett időpontig átutalja az Egyesület bankszámlájára.

Az új tagok felvétele és az előléptetések a hagyományoknak megfelelően, ünnepélyes keretek között, eskü letételével történik. A beiktatási eljárás a Világszervezet Elnökének, vagy személyes megbízottjának vezetésével történik. Az Egyesület tagjai közé felvett személy avatásakor megkapja a Chaine láncát, jelvényét, oklevelét és igazolványát.

Az új tag az avatási eljárás végén aláírásával erősíti meg, hogy az Egyesület és a Világszervezet Alapszabályában foglaltakat maradéktalanul betartja és betartatja.

7.    Tagsági igazolvány:

Az Egyesület tagjai felvételük során kapják meg a Világszervezet Központja által kiállított nemzetközi tagsági igazolványukat, rangjuk feltüntetésével. Amennyiben a tag rangja megváltozik, az új tagsági igazolványát a Világszervezet Központja állítja ki és küldi meg részére.

8.    Előléptetések:

Az Elnökség az Egyesület azon tagjait, akik kiemelkedő munkát végeznek az Egyesület és a Világszervezet jó hírnevét emelendő tevékenységükkel, előléptetheti, feltéve, ha a tag meglévő rangja elnyerésétől 3 év már eltelt. Az Elnökség a döntéséről a Világszervezetet értesíti, majd ennek jóváhagyását követen a Világszervezet állítja ki és küldi meg az új oklevelet, láncot és tagsági igazolványt, mely ünnepélyes körülmények között az avatásokkal egy időben kerül átadásra. A Világszervezet felé történő előléptetési díj fizetését az Egyesület fedezi.

9.    Tagsági díjak:

Az Egyesület működési költségének elsődleges forrását a (forint és euró összegű) tagdíjak jelentik.

Az euróban fizetendő részt a Világszervezet Központi Irodája évente közli az Egyesülettel, és ezen összeget az Egyesület Kincstárnoka ismerteti az éves rendes Közgyűlésen.

A forintban fizetendő éves tagdíjak és a késedelmi pótdíj (a továbbiakban: „pótdíj”) mértékét, továbbá a felvételi díjat a Közgyűlés nyílt szavazással határozza meg az Elnökség javaslata alapján az Egyesület bevételeinek és kiadásainak figyelembevételével. Amennyiben az éves rendes Közgyűlésen a forint összegű tagdíj, a pótdíj, valamint a felvételi díj változtatásának szükségessége nem merül fel, a tagdíj, a pótdíj, valamint a felvételi díj mértéke a következő évben/években - a Közgyűlés erre vonatkozó új döntéséig - változatlan marad.

Az Egyesület minden tagjának a Közgyűlés által megszavazott forint összegű, egységes éves tagdíjat (amely tartalmazza a Világszervezet euróban meghatározott tagdíját is) kell fizetnie, melyre vonatkozóan a Központi Iroda számlát állít ki. A tagsági díjat a Központi Irodának minden év március 15-ig kell átutalni.

Az Egyesület Központi Irodája a beszedett tagdíj és a felvételi díj előírt részét a Párizsban lévő Világszervezet részére euróban küldi meg.

Késedelmes fizetés esetén a Közgyűlés által meghatározott mértékű pótdíj fizetési kötelezettség mellett a naptári év végéig a tagság visszaállítható.

10. Az amatőr és a professzionális tagok jogai:

–    részt vehet a Közgyűlésen,

–    joga van indítványt tenni és felszólalni a Közgyűlésen,

–    választhat és választható bármilyen tisztségre,

–    részt vehet az Egyesület rendezvényein és szervezett tevékenységében,

–    névjegyén használhatja/feltüntetheti a Világszervezet Chaine logóját (amely a Világszervezet által 603666 lajstromszámon védjegyként levédett megjelölés; letölthető az Egyesület www.chaine.hu honlapjáról; a továbbiakban: „Világszervezet logója”).

10.1 A professzionális tagok külön jogai:

Az Egyesület tulajdonát képező Chaine táblát (amely a Világszervezet logóját tartalmazza; a továbbiakban: „Chaine tábla”) a Világszervezet Alapszabálya szerint arra jogosult rangú professzionális tag (e jogosultságot a rang elérésével egyidejűleg a Központi Iroda írásban közli a professzionális taggal) az étterem / szálloda / borászat bejáratánál, vagy termeiben kifüggesztheti, annak érdekében, hogy jelezze, tagja a Világszervezet magyarországi Egyesületének.

A professzionális tag az Egyesületi tagsága ideje alatt a menükártyán, az étlapon és egyéb referencia kiadványokon jogosult a Világszervezet logójának használatára/feltüntetésére.

Az Egyesület professzionális tagja, amennyiben tagsági viszonya megmarad, de más, a vendéglátás körébe tartozó intézmény keretében folytatja tevékenységét Magyarországon, vagy külföldön, a Chaine táblát és a Világszervezet logóját változatlanul használhatja/feltüntetheti/kifüggesztheti. A Chaine tábla a Központi Irodában történő bejelentést és nyilvántartásba vételt követően átvihető az új helyre. 

11. Az amatőr és a professzionális tagok kötelezettségei:

A tagok kötelesek az Alapszabályban foglaltakat maradéktalanul betartani és a Világszervezet tagjához méltó életvezetést folytatni.

A tagok kötelesek az Alapszabály 9. pontja szerint meghatározott éves tagdíjat (valamint késedelmes fizetés esetén a pótdíjat) megfizetni. 

11.1 A professzionális tagok külön kötelezettségei:

A professzionális tag a Chaine táblát a tagsági viszonyának megszűnését követő 15 napon belül – felszólítás nélkül – köteles a Központi Irodának leadni.

11.2 A Tiszteletbeli tagság

Az Egyesület azon (amatőr, vagy professzionális, természetes személy) volt Tagjai tevékenységének elismeréseként akik

–  több éves tagságuk során aktívan részt vettek az Egyesület munkájában, hozzájárultak az Egyesület sikeres működéshez és az Egyesület hírnevének erősítéséhez, illetve

–  a vendéglátás területén kiemelkedő szakmai sikereket értek el, melyet az Egyesület példamutatónak és követendőnek ítél, a Tiszteletbeli Tag címet adományozza.

A Tiszteletbeli Tagok jogosultak az éves Chaine rendezvényeken a Tagokkal azonos költségtérítéses részvételre, rangjukat és Chaine táblájukat megtarthatják, Chaine láncukat hordhatják.

A Tiszteletbeli Tagok éves tagsági díját az Egyesület Párizs felé átvállalja.

A Tiszteletbeli Tagságra az Elnökség tesz javaslatot, melyet az éves beszámoló Közgyűlésnek kell nyílt szavazással elfogadnia.

A Közgyűlés évente 1 személyt vehet fel a Tiszteletbeli Tagok sorába. A Tiszteletbeli Tagok száma maximum 5 lehet. Kivételt képez az első alkalom, 2012-ben Tiszteletbeli Tagként a Közgyűlés 3 személyt nevezhet ki.

12. A tagsági viszony megszűnése:

–    kilépéssel,

–    tagsági jogviszony Egyesület általi felmondásával,

–    kizárással,

–    a tag halálával

–    a tag tagdíjfizetési kötelezettségét nem teljesíti.

Kilépéssel szűnik meg a tagsági viszony, ha a kilépni szándékozó írásban, a kilépést megelőző 30 nappal bejelenti szándékát a Központi  Iroda vezetőjének.

Ha a tag nem felel meg az Alapszabályban meghatározott feltételeknek, az Egyesület a tagsági jogviszonyt harminc napos határidővel írásban felmondhatja. A felmondásról a Közgyűlés dönt.  

Kizárással szűnik meg a tagsági viszonya annak:

–    aki az Egyesület, vagy a Világszervezet Alapszabályát súlyosan vagy ismételten megsérti,

–    aki a Világszervezet, és/vagy az Egyesület jó hírnevét csorbítja, ahhoz nem méltó módon jár el,

–    aki tagsági viszonyával egyéb módon visszaél,

–    aki a Világszervezet logóját, vagy az Egyesület Chaine tábláját termékének, vagy szolgáltatásának nem megengedett reklámozására használja.

A kizárást tartalmazó határozatot a írásba kell foglalni, indokolással kell ellátni.. Az indokolás tartalmazza a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségekről való tájékoztatást

A tagok (amatőr, vagy professzionális) a Világszervezet logóját a tagsági jogviszonyuk megszűnését követően nem használhatják/nem tüntethetik fel a névjegyükön; a professzionális tagok ezen túlmenően a logót nem használhatják/nem tüntethetik fel a menükártyán, az étlapon és egyéb referencia kiadványokon. E tilalmak megsértése a korábbi taggal szemben jogi lépések megtételét vonja maga után.

Amennyiben a professzionális tag már nem tagja az Egyesületnek, nem függesztheti ki a Chaine táblát az étterem / szálloda / borászat helyiségeiben, vagy azok bejáratánál. Ennek a tilalomnak a megsértése a korábbi professzionális taggal szemben jogi lépések megtételét vonja maga után.

13. Jogorvoslati lehetőség:

Bármely tag a kizárására vonatkozó határozattal szemben a közlést követő 15 napon belül írásbeli fellebbezéssel fordulhat az Elnökséghez. Az Elnökség a sérelmezett határozatot köteles 30 napon belül felülvizsgálni, és ennek eredményéről a fellebbezéssel élt tagot írásban értesíteni.

A tag az Elnökségi döntés tudomásvételtől számított 30 napon belül jogosult a sérelmezett határozatot bíróság előtt megtámadni. A határozat megtámadása a határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban indokolt esetben a végrehajtást felfüggesztheti.

14. Az egyesületi tagsági viszony jogutódlása:

Az tagsági jogviszony nem örökölhető és nem átruházható.

15. Egyesület szervei:

15.1 Közgyűlés:

A Közgyűlés az Egyesület döntéshozó szerve, amely a tagok összességét jelenti. A Közgyűlést évente legalább egyszer, az Elnök (akadályoztatása esetén a Központi Iroda vezetője) hívja össze.

      Össze kell hívni továbbá akkor is,

–    ha a bíróság elrendeli,

–    ha a tagok egyharmada az ok és cél megjelölésével úgy kívánja

–    ha az Egyesület vagyona a tartozásokat nem fedezi;

–    az Egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni;

–    az Egyesület céljainak elérése veszélybe került.

     A közgyűlést az Elnök meghívó küldésével vagy közzétételével hívja össze. A meghívót a közgyűlés időpontja előtt legalább tizenöt nappal kell a tagoknak megküldeni.

A meghívónak tartalmaznia kell:

a) az Egyesület nevét és székhelyét;

b) az ülés idejének és helyszínének megjelölését;

c) az ülés napirendjét.

d) a szavazati jog gyakorlásához az alapszabályban előírt feltételeket;

e) a közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlés helyét és idejét.

A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

–    az Alapszabály módosítása;

–    az Egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;

–    az Egyesület vezető tisztségviselőinek megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;

–    az éves költségvetés elfogadása;

–    az éves tagdíj forintban fizetendő részének, a felvételi díj és pótdíj összegének meghatározása;

–    az  éves beszámoló  – ezen belül az ügyvezető szervnek az Egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentésének az elfogadása,

–    a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az egyesülettel munkaviszonyban áll

–    az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az Egyesület saját tagjával, vezető tisztségviselőjével vagy felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt;

–    a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, vezető tisztségviselők és felügyelőbizottsági tagok vagy más egyesületi szervek tagjai ellen kártérítési igények érvényesítéséről való döntés;

–    felügyelőbizottsági tagok megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk megállapítása;

–    választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítás;

–    végelszámoló kijelölése.

A Közgyűlés akkor határozatképes, ha a tagok több mint fele jelen van.

Amennyiben a Közgyűlés nem határozatképes, úgy az Egyesület Elnöke jogosult a megismételt Közgyűlést változatlan napirenddel, az eredeti Közgyűlés időpontjától számított legalább 1 órával, legfeljebb 15 nappal későbbre ismételten összehívni.

Ha a Közgyűlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazatok mértékétől függetlenül határozatképes, feltéve, hogy a tagokat az eredeti meghívóban erről tájékoztatták.

A Közgyűlés ülés tartása nélkül is határozhat. Az ülésen kívül javasolt határozat tervezetét 15 napos határidő kitűzésével, írásban (levélben, telefaxon, vagy e-mailben) kell az Egyesület Elnökének az Egyesület tagjaival közölni, akik szavazatukat írásban adják meg. A szavazás eredményéről a tagokat az utolsó szavazat beérkezését követő nyolc napon belül az Egyesület Elnöke tájékoztatja.

A Közgyűlésen szavazati jogát a tag akkor gyakorolhatja, ha a tagdíjat az előírt határidőben megfizette.

A Közgyűlés határozatait nyílt szavazással (kivéve ahol az Alapszabály titkos szavazást ír elő), és az Alapszabályban meghatározott ügyek kivételével a jelenlévők egyszerű többségével hozza meg. Szavazategyenlőség esetén az Egyesület Elnökének szavazata dönt.

Az Alapszabály módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

Az Egyesület céljának módosításához és az Egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges

Az Egyesület Közgyűlését az Elnök, vagy az általa felkért személy vezeti. A Közgyűlés az Elnök javaslata alapján a jelenlévő tagok közül egyszerű szótöbbséggel választja meg a szavazatszámláló bizottság tagjait, valamint a jegyzőkönyvvezetőt és a jegyzőkönyv hitelesítőket. Az Közgyűlésen a tagok jogaikat csak személyesen gyakorolhatják. A Közgyűlésről jegyzőkönyv készül, mely felkerül az Egyesület honlapjára (www.chaine.hu).

15.2 Elnökség:

Az Elnökség az Egyesület ügyvezető szerve, az Egyesület legalább 3 tagjából álló testülete, amely az Alapszabályban meghatározott feladatokat lát el és az abban foglalt célkitűzések végrehajtását irányítja.

Az Elnökség tagjai az Egyesület vezető tisztségviselői.

Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátáshoz szükséges körben nem korlátozták.

  Nem lehet az Elnökség tagja:

-         akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.

-       akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak.

Az Elnökség tagjaira bármelyik tag jelölhet és jelölhető, mely jelöléseket az Elnök terjeszti vitára, majd szavazásra a Közgyűlés elé. Az Elnökség tagjait a Közgyűlés a jelenlévők egyszerű szótöbbségével választja meg négy évre, titkos szavazással. Az Elnökségi tagok többször is újraválaszthatók.,

Az Elnökség tagjai kötelesek a Közgyűlésen részt venni, a Közgyűlésen az Egyesülettel kapcsolatos kérdésekre válaszolni, az Egyesület tevékenységéről és gazdasági helyzetéről beszámolni.

Az Elnökség jogosult minden olyan ügyben dönteni, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.

Az Elnökség feladatkörébe tartozik:

-     az egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala;

-     a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése;

-     az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése;

-     az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;

-     az egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a tisztségviselők megválasztatásának előkészítése;

-     a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése;

-     az ügyvezető szerv által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;

-     részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;

-     a tagság nyilvántartása;

-     az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;

-     az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;

-     az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele; és

-     a tag felvételéről való döntés.

Az Elnökség üléseit szükség szerint (de évente legalább négyszer) az Elnök (akadályoztatása esetén a Központi Iroda vezetője) hívja össze, a napirend pontos megjelölésével, legkésőbb 8 nappal az ülés előtt. Az Elnök (akadályoztatása esetén a Központi Iroda vezetője) 15 napon belül akkor is köteles az ülést összehívni és a jelzett témát az ülés napirendjére tűzni, ha az Elnökség 3 tagja az ok és a cél megjelölésével az Elnökség összehívását kívánja.

Az Elnökség határozatképes, ha az ülésen az Elnökségi tagok több mint fele jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Szavazategyenlőség esetén az Egyesület Elnökének szavazata dönt. Bármely Elnökségi tag kérésére titkos szavazást kell elrendelni.

Az Elnökség szakmai munkáját az Elnök felkérésre az Egyesületen kívüli szakértők is segíthetik, akik meghívás esetén az Elnökségi ülésen is részt vesznek, de szavazati joggal nem rendelkeznek.

Az Elnökség üléseit az Elnök vezeti. Az Elnökségi tag jogait csak személyesen gyakorolhatja. Az Elnökség üléseiről jegyzőkönyv készül, amely felkerül az Egyesület honlapjára (www.chaine.hu).

Az Elnökség tagjai:

Az Egyesület Elnöke (Bailli Délégué)

Az Egyesület jelenlegi Elnöke Novák Iván Péter (lakcíme: 1026 Budapest, Tövis u. 33.), aki az Egyesület képviseletét jogosult ellátni.

Az Elnök önállóan képviseli az Egyesületet. Képviseleti jogát az ügyek meghatározott csoportjára nézve átruházhatja az Elnökség bármelyik tagjára. Az elnök személyét a választást követően a Világszervezet Alapszabálya szerint a Világszervezet Igazgató Tanácsa (Conseil d’Administration - Párizs) hagyja jóvá.

Az Elnök jogai és kötelezettségei:

–    képviseli az Egyesületet (az Egyesület nevében jogosult aláírásra);

–    munkáltatói jogokat gyakorol;

–    önállóan köt szerződést;

–    tiszteletdíj kiutalására jogosult;

–    pénzfelvételre és - kiadásra jogosult (a bankszámla feletti rendelkezés a Kincstárnokkal, vagy a Központi Iroda vezetőjével együttesen);

–    köteles az Egyesület tagjai kérésére az Egyesület ügyeiről felvilágosítást adni;

–    köteles az Egyesület könyveibe és irataiba betekintést lehetővé tenni;

–    összehívja és vezeti a Közgyűlést, vagy felkéri a Közgyűlés vezetésére az Elnökség bármely tagját;

–    összehívja és vezeti az Elnökség üléseit;

–    igazgatói, személyzeti, munkaügyi, gazdasági, hivatalvezetői feladatokat lát el;

–    a rendezvények kezdetekor üdvözli a megjelenteket, bemutatja a házigazdát, és rövid tájékoztatást ad az Egyesületet érintő legfontosabb témákról;

–    a rendezvények végén felkéri az Egyesület bármely tagját az értékelésére, és kiosztja a házigazdáknak az Egyesület által kiállított oklevelet.

      Központi Iroda vezetője (Chancelier)

A Központi Iroda jelenlegi vezetője Pintér Katalin (lakcíme: 1063 Budapest, Szinyei Merse u. 13.), aki az Egyesület Elnökének akadályoztatása, vagy lemondása esetén – külön felhatalmazás nélkül is – jogosult az Egyesület képviseletét, valamint a jelen Alapszabályban foglalt külön feladatokat ellátni.

Az Egyesület működésével kapcsolatos adminisztrációt vezeti és szervezi. Nyilvántartja az Egyesület tagjait, a Közgyűlésen ismerteti a taglétszám alakulását és a Központi Iroda tevékenységét.

Kincstárnok (Argentier)

Feladata az Egyesület vagyonának kezelése, a gazdálkodás figyelemmel kísérése, a könyvelés ellenőrzése, a tagdíj, a felvételi díj és a pótdíj, valamint az 5. pont szerinti, külön megállapodás tárgyát képező pártolói díj befizetésének nyilvántartása és folyamatos figyelemmel kísérése. A Közgyűlésen beszámol az Egyesület gazdálkodásáról, bemutatja a mérleget és javaslatot tesz a következő évi költségvetésre. A jelentősebb rendezvények előtt költségvetést készít, és azt jóváhagyásra beterjeszti az Elnökségnek.

Gasztronómiai Tanácsadó (Conseiller Gastronomique)

Feladata a rendezvények helyszíneinek kiválasztása, a rendezvények technikai és szakmai feltételeinek letárgyalása. A Közgyűlésen bemutatja és értékeli az eltelt év rendezvényeit és javaslatot tesz a következő évi programokra.

Konyhaművészeti Tanácsadó (Conseiller Culinaire)

Professzionális, élethivatásszerűen a vendéglátással foglalkozó tag, aki figyelemmel kíséri az Egyesület professzionális tagjainak, és a Chaine házak szakmai tevékenységét.

Javaslatot tesz és véleményezi az Egyesület rendezvényeinek menüsorait. A rendezvényeken figyelemmel kíséri a fehér és a fekete brigádok munkáját, az elvárt szakmai színvonal betartását. Az éves Közgyűlésen gasztronómiai értékelést ad a rendezvényekről, és szakmai tájékoztatást ad a legújabb irányzatokról, az Egyesületet érintő legfontosabb szakmai nemzetközi eseményekről.

Megszervezi az évente megrendezésre kerülő Ifjúsági Szakácsversenyt, és tapasztalatával segítséget nyújt a győztes felkészítéséhez a Nemzetközi Versenyre.

Média szakértő (Chargé de Presse)

Kapcsolatot tart fenn a Világszervezet Központjával abból a célból, hogy a Világszervezet hivatalos kiadványaiban híreket, fényképeket, tájékoztató anyagokat jelentessen meg az Egyesület tevékenységéről.

Feladata továbbá a magyar és külföldi médiával való kapcsolattartás, az Egyesület rendezvényeiről, annak népszerűsítéséről szóló tájékoztatók kiadása, valamint az egyesületi honlap frissítésének irányítása.

Különmegbízottak (Chargé de Mission)

Bármely tag, akit az Elnökség felkér az Egyesület működésével kapcsolatos meghatározott feladatok (gasztronómiai, jogi, pénzügyi, szervezési, propaganda és marketing) elvégzésére.

15.3 Központi Iroda

A Központi Iroda az Egyesület adminisztrációs szerve.

Hatáskörébe különösen, de nem kizárólagosan az alábbi feladatok tartoznak:

– felügyeli az Egyesület működését;

– betartja és betartatja az Egyesület Alapszabályát;

– tagnyilvántartást készít és azt napra készen tartja;

– a Kincstárnok irányításával az Egyesület költségvetési tervezetét elkészíti és a Közgyűlés elé terjeszti;

– kapcsolatot tart fenn a nemzetközi társszervezetekkel és a Világszervezettel;

– ellátja a működéssel összefüggő adminisztratív és pénzügyi feladatokat;

– szervezi az Egyesület programjait és erről értesíti a tagokat és a kiemelt partnereket;

– kialakítja és üzemelteti az adminisztrációs rendszert.

A Központi Irodát a Központi Iroda vezetője irányítja, beleértve az Egyesület részére munkát végző személyek tevékenységét is.

A Központi Iroda székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 7. (Bank Center)

16. Az Egyesület gazdálkodása:

Az Egyesület a tagok által befizetett tagdíjakból, valamint a jogi és természetes személyek pártolói hozzájárulásából gazdálkodik.

Az Egyesület a tartozásaiért csak saját vagyonával felel. A tagok a tagdíj megfizetésén túlmenően az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. Az Egyesület bankszámlája feletti rendelkezésre az Elnök, a Kincstárnok, és a Központi Iroda vezetője jogosult úgy, hogy közülük legalább ketten járnak el együttesen.

17. Az Egyesület megszűnése:

–    más egyesülettel való egyesüléssel,

–    egyesületekké történő szétválással;

–    jogutód nélküli megszűnéssel az alábbi esetekben:

           - a tagok vagy alapítók kimondják megszűnését; vagy

           - az arra jogosult szerv megszünteti

           - az egyesület megvalósította célját;

           - az egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné vált és új cél meghatározására nem került sor;

az egyesület tagjainak száma 6 hónapon keresztül nem éri el a 10 főt.

Az Egyesület megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után megmaradt vagyont az egyesület céljával megegyező vagy hasonló cél megvalósítása érdekében létrejött közhasznú szervezetnek kell átadni.

18. Záró rendelkezések:

Jelen Alapszabály akkor lép hatályba, amikor a 2014. október 11.-i Közgyűlés által elfogadott szöveget a Fővárosi Törvényszék nyilvántartásba vette.

A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdések tekintetében a 2011. évi CLXXV. törvény, a Polgári Törvénykönyv és az egyéb hatályos jogszabályok az irányadóak.