CHAÎNE DES RÔTISSEURS Baráti Asztal Társaság

 

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

CHAÎNE DES RÔTISSEURS Baráti Asztal Társaság

 

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

 

 

 1. MIRE VONATKOZIK EZ A SZABÁLYZAT?

 

A CHAÎNE DES RÔTISSEURS Baráti Asztal Társaság 1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8. (továbbiakban: „Egyesület”) a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló érdekében 2011. évi CLXXV. tv. szerint bejegyzett egyesület.

 

Jelen Szabályzat az Egyesület tagságának valamint az Egyesület tevékenységével összefüggésben más természetes személyek személyes adatainak kezelésére vonatkozik.  

 

A fentiek alapján AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE - a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (továbbiakban: „Rendelet”) - 12. és 13. cikkének alapján az alábbi Szabályzatot tesszük közzé.

  

 1. AZ ADATKEZELŐ

 

Adatkezelő neve: CHAÎNE DES RÔTISSEURS Baráti Asztal Társaság (továbbiakban „Egyesület”)

Székhelye: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8.

Nyilvántartásba vételre vonatkozó határozat száma: 0100/Pk.60907/1989, nyilvántartási szám 01-02-0000797.

Nyilvántartást vezető hatóság: Fővárosi Törvényszék

Telefon: +36 30 968 4060

Email: [email protected]    

  

 1. MILYEN ADATOKAT GYŰJTÜNK ÖNRŐL?
 •  Tagság

 Az Egyesület nyilvántartott Tagjairól az alábbi személyes adatokat gyűjtjük és tároljuk, amelyeket közvetlenül Ön ad meg nekünk a Belépésre vonatkozó adatlapon (Admission form):

 •  Név
 • Állampolgárság
 • Születési dátum
 • Neme
 • Házastársa, élettársa neve – amennyiben ő is tag
 • Munkaköre
 • Az érintett szektor, amiben Ön dolgozik
 • Lakcím
 • Telefonszám
 • Email
 • Munkáltató adatai
 • Nyelvismeret
 • Tagdíjfizetéssel kapcsolatos adatok.

 Amennyiben Ön professzionális Tag, akkor a fentieken túlmenően az Ön által üzemeltetett/ képviselt létesítmény (szálloda, étterem stb.) jellegére, működésére vonatkozóan is kezelünk adatokat.

 Pártoló Tagok esetén – akik nem tagjai az Egyesületnek, azonban írásbeli megállapodás alapján támogatják ill. együttműködnek vele – a következő személyes adatokat kezeljük:

 

 • név,
 • emailcím,
 • telefon

 

2.2.    Adatkezelés

 

Az Egyesület bejegyzett célja megvalósítása érdekében rendszeresen baráti összejöveteleket, rendezvényeket tart. Ennek érdekében (i) emailen havonta hírlevelet ill. (ii) emailen rendszeresen tájékoztatást küld a belföldi és külföldi rendezvényekről, összejövetelekről.

 

Amennyiben Ön, mint Tag hozzájárul ahhoz, hogy emailben rendszeresen hírleveleket, rendezvényekre szóló meghívót, reklámajánlatokat küldjünk Önnek, akkor az alábbi személyes adatainak kezelésére kerül sor:

 

 • név,
 • email-cím.

 

 

III. MILYEN CÉLBÓL KEZELJÜK AZ ADATAIT?

 

3.1.    Tagság esetén

 

Az Egyesület az Ön által a Belépésre vonatkozó adatlapon megadott személyes adatokat a kapcsolattartás valamint az Egyesület céljainak megvalósulása érdekében kezeli. Professzionális Tagok esetében az üzemeltetett/képviselt létesítmény (szálloda, étterem stb.) jellegére, működésére vonatkozóan kezelt adatok célja tájékoztatás nyújtása az Egyesületnek esetleges jövőbeli rendezvények tartása célból. Házastársa, élettársa nevét abból a célból kezeljük, hogy tudjunk Önnek tagdíjkedvezményt adni, ha mindketten Tagok az Egyesületben. Állampolgárságra és a nyelvismeretre vonatkozó adatok azért szükségesek, mivel az Egyesület Tagjai egyben a Franciaországi székhelyű, CHAÎNE DES RÔTISSEURS nevű nemzetközi szervezetnek is tagjává válnak.

 

Pártoló Tagok adatait abból a célból kezeljük, hogy tájékoztassuk rendezvényinkről és eseti támogatásuk alapján különböző rendezvényeket valósíthassunk meg.

 

 

 1. MI AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA?

 

4.1     Tagság adatkezelése során

 

A Tagok személyes adatait az Egyesület az alábbi jogalapokon kezeli:

 

 

Személyes adat

Adatkezelés jogalapja

Név

hozzájárulás/ Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 3:63.§ (1) bekezdése

Állampolgárság

hozzájárulás

Születési dátum

hozzájárulás

Neme

hozzájárulás

Házastársa, élettársa neve – amennyiben ő is tag

hozzájárulás

Munkaköre

hozzájárulás

Az érintett szektor, amiben Ön dolgozik

hozzájárulás

Lakcím

hozzájárulás/ Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 3:63.§ (1) bekezdése

Telefonszám

hozzájárulás

Email

hozzájárulás

Munkáltató adatai

hozzájárulás

Nyelvismeret

hozzájárulás

Tagdíjfizetéssel kapcsolatos adatok

teljesítés

 

A Tagok az Egyesületbe történő belépésük során, a Belépésre vonatkozó adatlapon található nyilatkozat kitöltésével és aláírásával előzetes, önkéntes, kifejezett és tájékozott hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy az Egyesület személyes adataikat a fent meghatározott célokból kezelje.

 

Amennyiben Ön nem adja meg részünkre a fenti személyes adatait, akkor lehetséges, hogy nem tudjuk felvenni az Egyesületbe vagy az Egyesületi Tagságából eredő kötelezettségeinket nem tudjuk teljesíteni.

 

 

 1. KIK AZOK A SZEMÉLYEK, AKIK A SZEMÉLYES ADATAIT MEGISMERHETIK?

 

5.1     Az Ön személyes adatai csak a Egyesület adminisztrációs jogosultsággal rendelkező tisztségviselői részére lesznek hozzáférhetők és megismerhetők a feladataik ellátásához szükséges mértékben.

 

5.2     Mivel az Egyesület Tagjai egyben a Franciaországi székhelyű, CHAÎNE DES RÔTISSEURS nevű (székhelye: 7 rue d’Aumale, 75009 Paris, Franciaország) nemzetközi szervezetnek is tagjává válnak, a Tagok személyes adatait továbbítjuk ezen szervezetnek, mint adatkezelőnek.

 

5.3     Az Egyesület tevékenysége során az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

 

 • Gerbeaud Gasztronómia Kft. 

székhelye: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8.

email: [email protected]

Az adatfeldolgozó által végzett tevékenység: Egyesület működésével kapcsolatos adminisztrációs szolgáltatások nyújtása.

 

 

 • Sárdy Könyvelő Kft.

címe:  2481 Velence, Fecske utca 16.

email: [email protected]

Az adatfeldolgozó által végzett tevékenység: könyvelési szolgáltatások nyújtása.

 

Egyesület nyilatkozik, hogy kizárólag olyan adatfeldolgozókat vesz igénybe, amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés Rendelet követelményeinek való megfelelésére és az Ön jogainak védelmét biztosító megfelelő technikai és szervezési intézkedéseknek a végrehajtására.

 

5.4     Tájékoztatjuk, hogy az Ön személyes adatait elektronikusan, számítógépen tároljuk a Gerbeaud Gasztronómia Kft. adatfeldolgozó irodájában a következő címen: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8. 

 

5.5     Felhívjuk a figyelmét arra is, hogy személyes adatai jogszabályban meghatározott esetben és módon kiadhatók a bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság és szabálysértési hatóság számára is.

 

5.6     A Professzionális Tagok valamint az Egyesületben tisztséget betöltő Tagok neve az Egyesület honlapján bárki által hozzáférhető. A Tagok személyére vonatkozó adatok egyebekben nem nyilvánosak.

 

5.7     Egyesület az Ön személyes adatait a fentieken túlmenően harmadik személynek nem továbbítja.

 

5.8     A Tagok személyes adatai statisztikai célokra és kutatások céljára is felhasználásra kerülhetnek, anonimizált módon (hatóságok intézkedése  alapján.

 

 

 1. SPECIÁLIS ADATKEZELÉSEK

 

6.1     Versenyek szervezése

 

Az Egyesület a gasztronómia hazai fejlesztése érdekében rendszeresen szervez versenyeket. A versenyfelhívásra jelentkezők által a jelentkezési lapon megadott adatokat: név, emailcím, telefonszám az Egyesület kezeli. Az Egyesület kezeli továbbá a jelentkező munkáltatójának hozzájárulását ahhoz, hogy a jelentkező az adott versenyen részt vehet. Amennyiben a verseny korhatárhoz kötött ill. külföldön kerül megrendezésre, az Egyesület kezeli a jelentkező személyi igazolványának vagy útlevelének másolatát is.

 

A fenti személyes adatokat az Egyesület a verseny lezárultát követő 30 nap múlva törli.

 

Ezen adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása ill. a felek között a versenyre vonatkozóan létrejött szerződés teljesítése.

 

 

VII. MEDDIG TÁROLJUK AZ ÖN ADATAIT?

 

7.1.    A fentiekben meghatározott célok érdekében az Egyesület a Tag személyes adatait a hozzájáruló nyilatkozatának visszavonásáig - de legfeljebb 5 évig - ami az adott személyes adat jellegétől függően egyúttal az Egyesületből történő kilépést és így a tagsági jogviszony megszűnését is jelentheti.

 

7.2.    A személyes adatai törlésre kerülnek akkor is, amennyiben az Egyesületi Tagsága bármilyen okból megszűnik.

7.3     A számviteli bizonylatokat Egyesület a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 169.§ (2) alapján 8 évig köteles megőrizni.

 

7.4     Felhívjuk a figyelmét, hogy az adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, indoklás nélkül visszavonhatja. Amennyiben Ön ezen jogával élni kíván, ezt bármikor megteheti a [email protected] email címre, vagy postai úton a Chaine Egyesület címére (1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8.) megküldött nyilatkozatában. Nyilatkozatának kézhezvételét követően az Egyesület haladéktalanul, 3 munkanapon belül törli az Ön adatait a nyilvántartásából.

 

 

VIII.   MIT TESZÜNK AZ ÖN ADATAINAK BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN?

 

         Tájékoztatjuk, hogy Egyesület minden szükséges intézkedést megtesz az Ön személyes adatainak védelmében, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Egyesület és az általa igénybe vett adatfeldolgozó intézkedéseket hoz annak biztosítására, hogy a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező természetes személyek kizárólag Egyesület utasításának megfelelően kezelhessék az adatokat.

 

 

 1. MILYEN JOGAI VANNAK AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATBAN?

 

9.1     Önt az alábbi jogok illetik meg kezelt személyes adatai tekintetében:

 

 1. Hozzáférhet, tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről. Ennek alapján Egyesület tájékoztatja Önt arról, hogy Önre vonatkozóan konkrétan milyen adatot kezel.

 

 1. Kérheti személyes adatainak helyesbítését, ha azok pontatlanok. Javasoljuk, hogy minden esetben haladéktalanul jelezze felénk, ha Egyesület által tárolt adata (pl. emailcíme) megváltozott vagy már nem aktuális

 

 1. Kérheti személyes adatainak törlését, ha az adatra már nincs szükség abból a célból, amire kezelték; ha a hozzájárulást visszavonja, és az adatkezelésnek más jogalapja nincs; ha az adatot jogellenesen kezelték vagy ha az adatot a vonatkozó jogszabályi kötelezettség alapján törölni kell. A törléshez való jog nem alkalmazandó a Rendelet által előírt esetekben.

 

 1. Kérheti adatkezelésének korlátozását, ha vitatja a személyes adatok pontosságát; ha az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését; ha Egyesületnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

 

 1. Ön bármikor tiltakozhat személyes adatainak Egyesület vagy harmadik személy jogos érdekén alapuló (Rendelet 6. cikk (1) f) pontján alapuló) kezelése ellen. Ebben az esetben Egyesület a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

 1. Adatkezeléssel kapcsolatos jogainak megsértése esetén hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat.

9.2     Az Egyesület indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a fenti jogain alapuló kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról Egyesület a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha Ön azt másként kéri.

 

9.3     Ha Egyesület nem tesz intézkedéseket az Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

 

 1. HOVA FORDULHAT JOGAI MEGSÉRTÉSE ESETÉN?

 

10.1.   Fenti jogainak megsértése esetén Ön jogosult jogorvoslatért fordulni az Egyesülethez az 1. pontban megjelölt elérhetőségeken.

 

10.2.   Egyesület köteles az ügyet a jogorvoslatra irányuló kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül kivizsgálni, és közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

 

10.3.   Fenti jogainak megsértése esetén Ön a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa u- 9-11, mobil tel: + 36 30 6835 969, tel: +36 1-391-1400 fax: +36 1-391-1410 email: [email protected]) is fordulhat jogorvoslatért.

 

10.4.   Jogsérelem esetén Ön jogosult az (állandó) lakóhelye szerint illetékes bírósághoz fordulni és kártérítést ill. sérelemdíjat követelni.

 

 

 1. AZ ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSULÁSA

 

         Az Egyesület fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot bármikor megváltoztassa, módosítsa, ahhoz hozzáadjon, vagy belőle töröljön. Igyekszünk Önt a Szabályzatot módosításáról minden esetben tájékoztatni, de ennek ellenére javasoljuk, hogy minden esetben ellenőrizze jelen Szabályzatot aktuális tartalmát.

 

 

XII. KÉRDÉSEK ÉS ÉSZREVÉTELEK

 

         Amennyiben jelen Szabályzattal kapcsolatban bármilyen kérdése vagy észrevétele lenne, kérjük, küldjön e-mailt a következő címre: [email protected]

 

 

         2022.február 24.

 

 

         CHAÎNE DES RÔTISSEURS Baráti Asztal Társaság

 

         Pintér Katalin

         elnök